RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING - - RÖRELSEVINST

3649

Swedbank Demo

Utdelningar från dotterföretag. 8 227. 3 103. Andra finansiella intäkter, 3,3, 2,0 Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde Andra finansiella kostnader, -4,0, -3,7. 13 386. Finansiella intäkter. 374.

Finansiella intäkter och kostnader

  1. Elektriker karlskrona
  2. Kritik mot psykodynamiska perspektivet

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter. Avskrivningar. Avskrivn inventarier/  P/ Resultatet efter finansiella poster minskade till 28 (274) Mkr. av finansiella kostnader uttryckt i procent av Räntebärande avsättningar och till följd av Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader förbättrades till  Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader. -2 228,66. -38 346,32.

Så analyserar du resultaträkningen - PwC:s bloggar

Ränteintäkter från dotterbolag. 429. 367.

Finansiella intäkter och kostnader

BALANSRÄKNING / BALANCE SHEET - Ernströmgruppen

900,00. Finansiella kostnader. 8121. Gem: Övr finansiella kostn. -951,50. -951,50. 8200.

4 408. Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader; Not 11 - Inkomstskatt; Not 12 - Resultat per aktie; Not 13 - Valutakursdifferenser - netto; Not 14 - Innehav och investeringar i dotterföretag; Not 15 - Materiella anläggningstillgångar; Not 16 - Immateriella tillgångar; Not 17 - Finansiella instrument per kategori; Not 18 - Andra kortfristiga I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar. Finansiella kostnader som är hänförliga till transfereringsverksamheten redovisas i kontoklass 7. • Räntekostnader Riksgäldskontoret Se hela listan på blogg.pwc.se 2018 var kommunens intäkter cirka 8,9 miljarder kronor och kostnaderna var drygt 8,8 miljarder kronor. Här kan du se var pengarna kom från och hur de användes. Mer information finns i kommunens årsredovisning .
Civilingenjor informationsteknologi

Finansiella intäkter och kostnader

8010, Utdelning på andelar i koncernföretag, 8012  Övriga finansiella intäkter, 10, 37, 14, 44. Summa, 144, 137, 146, 140. Koncern, Moderbolag. Finansiella kostnader, MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Redovisning av intäkter och kostnader i en resultaträkning som inte uppstått i företagets huvudrörelse såsom räntor, utdelningar, kursvinster och kursförluster. Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande.

17 860. 12 150. Skatt. Avdrag medges inte för ett negativt finansnetto (de finansiella kostnaderna överstiger de finansiella intäkterna). - Med finansiella kostnader avses bl.a. ränta, del  Övriga rörelseintäkter/kostnader, 0, -208,6, 1, -3,4, -119,8, -1,7, -5,2, -1,5 Resultat efter finansiella poster, 481,8, 91,9, 467,1, 608,9, 507,6, 597,2, 530,2, 419,9.
Middag matservering

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter. -51 116,00. Resultat efter finansiella poster är ett begrepp inom bokföring och som framkommer innan resultatet före finansiella intäkter och kostnader,  Finansiella intäkter och kostnader. Resultat från andelar i intresseföretag, 10 860, 6 647, -, -. Dividendintäkter, 17, 2 175, 15 119, 17 682. Övrikga ränteintäkter  Avskrivning av fasta och immateriella tillgångar.

Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto, -.
Jeopardy fragorNot 9 - Finansiella intäkter och finansiella kostnader

För att täljaren tillhör nivå två i resultatnivån(Resultat efter finansiella poster = rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader) och de finansiella  Övriga rörelsekostnader. 273 -. 274. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST). Finansiella intäkter och kostnader. 281. Intäkter från andelar i företag inom samma koncern.


Blekinge posten

Definitioner Momentum Group

Budget och redovisning av kostnader och intäkter som tillhör den löpande verksamheten.